Reviews

Kobo Elipsa 2E review

Amazon, take note
Kobo Elipsa 2E - display and stylus
Image: Anyron Copeman / Foundry